Dr Rashids Dental Care

Dental Clinic

rashid ali dentist

Dr Rashids Dental Care

 |  2 Feedback(s)

9 Yr(s) Experience

200 Consultation Fees

Mr. Vishal Singh | 08 Jan 2023 09:05 PM | rashid ali

Doctor Rating:
Ambience Rating:
Recomm. Rating:
Wait time Rating:
Behaviour Rating:

Best treatment of teeth

Mr. GAURAV RAI | 06 Jan 2023 08:53 PM | rashid ali

Doctor Rating:
Ambience Rating:
Recomm. Rating:
Wait time Rating:
Behaviour Rating:

..